Aanmelding

U kunt aanmelden door uw naam en telefoonnummer in te spreken op de voicemail (06-88819006). U wordt binnen 24 uur teruggebeld door Irma Röder. In dit telefoongesprek gaat zij kort in op de reden van aanmelding, eerdere behandelingen, en wie u heeft doorverwezen. Indien de wachttijd langer dan vier weken is, overlegt zij met u of uitstel van de behandeling verantwoord is. Tevens bespreekt ze of er bij u een behandeling in de basis- of specialistische GGZ verwacht kan worden. De hoogte van vergoeding hangt af van uw polis (zie verder onder Kosten). Vergoeding van behandelingen van kinderen tot 18 jaar valt onder de gemeente; hieraan zijn geen kosten verbonden. Irma Röder biedt momenteel alleen behandelingen die vallen onder de generalistische basis GGZ. Haar werkdagen maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.

U kunt terecht voor uiteenlopende klachten en problemen, zoals angst, depressie, spanningsklachten, slaapproblemen, laag zelfbeeld, traumatische  gebeurtenissen, werk-en studieproblemen, eetproblemen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD, autisme), puberteitsproblemen, relatie-, opvoedings-, en gezinsproblematiek. Uitgesloten van behandeling in mijn praktijk zijn: verslaving, psychoses, persoonlijkheidsproblematiek.

Als vrijgevestigde praktijk bied ik geen 24-uurs bereikbaarheid en crisisdienst. Mocht er sprake zijn van crisis dan kunt u zich melden bij uw huisarts voor acute hulp. Dit geldt ook in geval van crisis tijdens vakantieperioden en feestdagen.

Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op de reden van aanmelding en wordt relevante achtergrondinformatie in kaart gebracht. Indien gewenst kan aanvullende informatie verkregen worden door middel van vragenlijsten (psycho-diagnostisch onderzoek). Bij aanmelding van kinderen  worden kind en ouders samen uitgenodigd voor een intake gesprek, behalve als het kind of de ouders dit om bepaalde redenen niet wenselijk vinden. Bij aanmelding van een kind jonger dan 16 jaar is toestemming nodig van beide ouders indien beiden ouderlijk gezag hebben.

Alles wat u moet weten over een behandeling bij een vrijgevestigde psycholoog kunt u lezen in de folder van de LVVP:

Sinds november 2014 is er een hond in de praktijk aanwezig, die ingezet kan worden in de therapie, zoals bij hondenfobie, laag zelfbeeld, en gebrekkige impulscontrole. Zie verder onder Therapiehond voor meer informatie. Indien u bezwaar heeft tegen de hond in de spreekkamer dan kunt u dit kenbaar maken voorafgaand aan het intakegesprek. We bespreken dan wat de beste oplossing is.

Graag meenemen naar het intakegesprek: een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier , een ondertekend formulier Algemene Praktijkvoorwaarden, identiteitsbewijs, verwijsbrief van de huisarts en, indien van toepassing, rapportages van eerdere psychologische onderzoeken en behandelingen. U kunt beide formulieren hier downloaden en uitprinten.