Kosten

Kinderen en jeugdigen

Vanaf 1 januari 2015 wordt de behandeling van kinderen en jeugdigen volledig vergoed door de gemeente waarin het kind woonachtig is en ingeschreven staat. De praktijk van Irma Röder heeft een contract afgesloten met de gemeentes die vallen onder de regio Holland Rijnland (Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude, zie voor meer informatie: www.hollandrijnland.nl).

Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts, het Jeugd en Gezinsteam, de schoolarts of een kinderarts nodig. De verrekening van de gemaakte kosten wordt direct met de desbetreffende gemeente geregeld. U ontvangt dus geen factuur.

Volwassenen

Vanaf 2014 worden vergoedingen voor GGZ aan volwassenen niet meer gegeven per consult, maar per behandeltraject. Op basis van de aard en de ernst van uw klachten wordt u ingeschaald in één van onderstaande behandeltrajecten die u vervolgens gedeeltelijk vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar. Deze vergoeding wordt verrekend met uw eigen risico (deze bedraagt voor het jaar 2018: € 385, of hoger -indien u dit zelf heeft bepaald met uw zorgverzekeraar).

Indeling behandeltrajecten (nza-tarieven 2021):

Basis GGZ Kort, 294 minuten

€ 522,13

Basis GGZ Middel, 495 minuten

€ 885,01

Basis GGZ Intensief, 750 minuten

€ 1.434,96

Basis GGZ Chronisch, 750 minuten

€ 1.380,49

Onvolledig Behandeltraject, 120 minuten

€ 228,04

Ik heb ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken betekent dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage heeft in uw dossier. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl

U kunt het beste voor aanvang van de gesprekken contact opnemen met uw zorgverzekeraar om zeker te weten hoeveel u vergoed krijgt. Met een restitutiepolis bent u vrij in uw keuze van psycholoog en krijgt u doorgaans een hogere vergoeding dan wanneer u een naturapolis heeft. In ieder geval is een verwijsbriefje van de huisarts nodig, gedateerd voor de datum van het intakegesprek. De huisarts mag alleen naar een GZ-psycholoog verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis volgens DSM-5. Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

Aan het einde van het behandeltraject ontvangt u een factuur, die u zelf moet voldoen en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Indien na de intakefase in onderling overleg wordt besloten dat u beter op uw plek bent bij een andere of gespecialiseerde collega, wordt u gericht doorverwezen en ontvangt u een factuur voor een zgn. Onvolledig Behandeltraject. Deze factuur kunt u eveneens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Het is mogelijk gesprekken te voeren buiten deze behandeltrajecten, bijvoorbeeld als er geen sprake is van een DSM5-diagnose, of indien u geen diagnose in uw medisch dossier wenst. Deze consulten worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten worden de kosten over het algemeen wel vergoed; informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor consulten buiten een behandeltraject (m.i.v. 1-1-2021):

(zakelijke tarieven tussen haakjes)

Standaardtarief individueel consult (45 minuten)

€ 105,00 (€ 126,00)

Intakegesprek (60 minuten)

€ 131,25 (€ 158,50)

Ouder-, partnerrelatie-, gezinsgesprek (75 minuten)

€ 157,50 (€ 189,50)

Telefonisch consult (15 minuten)

€ 26,25 (€ 31,00)

Schriftelijke rapportage aan bedrijfs- of verzekeringsarts [1]    

€ 89,65

Schriftelijke rapportage voor eigen gebruik

€ 157,50

Aan het einde van iedere maand ontvangt u een factuur, die u binnen 2 weken moet voldoen.  

In geval van afmelding van een afspraak

Indien u een afspraak 24 uur van te voren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. U kunt dag en nacht, ook in het weekend, inspreken: 06 – 88819006. Zonder annulering wordt € 40,00 bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.

Inzake betalingen van cliëntcontacten wordt verwezen naar de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.


[1]  Conform nza-tarief (2021). De factuur wordt verrekend met de desbetreffende arts.