Kosten

Kinderen en jeugdigen

Vanaf 1 januari 2015 wordt de behandeling van kinderen en jeugdigen volledig vergoed door de gemeente waarin het kind woonachtig is en ingeschreven staat. De praktijk van Irma Röder heeft een contract afgesloten met de gemeentes die vallen onder de regio Holland Rijnland (Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Zoeterwoude, zie voor meer informatie: www.hollandrijnland.nl).

Om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts, het Jeugd en Gezinsteam, de schoolarts of een kinderarts nodig. De verrekening van de gemaakte kosten wordt direct met de desbetreffende gemeente geregeld. U ontvangt dus geen factuur.

Volwassenen

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuw bekostigingssysteem in de geestelijke gezondheidszorg ingevoerd: het zorgprestatiemodel (ZPM). Ten eerste betekent dit dat het tarief gebaseerd is op de zorgprestatie, en afhankelijk is van het soort consult (diagnostiek, behandeling, intercollegiaal overleg), de duur (in minuten), de setting (vrijgevestigden vallen onder ‘ambulant’) en het beroep van de behandelaar (in mijn geval: GZ-psycholoog). Ten tweede betekent dit dat na de intake en diagnostiekfase een zorgvraagtypering wordt vastgesteld op basis van de ernst van de problematiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst (de HoNOS+), deze bespreken we samen. De zorgvraagtypering ligt waarschijnlijk tussen de 1-8 en geeft informatie over de verwachte intensiteit en duur van de behandeling. Wij zijn verplicht de zorgvraagtypering op de factuur te vermelden. De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan wordt in overleg met u opgesteld op basis van de diagnose, de zorgvraagtypering en uw zorgvraag.

Ik hanteer de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden geadviseerd. Hieronder volgt een overzicht van de geldende NZa-tarieven voor het jaar 2024 van de meest voorkomende zorgprestaties. (Tussen haakjes de tarieven voor de therapie bij de psychogen in opleiding tot GZ-psycholoog)

Intake/diagnostiekconsult (60 minuten)

€ 183,44 (€ 159,69)

Individueel diagnostiekconsult (45 minuten)

€ 159,70

Individueel behandelconsult (45 minuten)

€ 135,89

Individueel behandelconsult (60 minuten)

€ 161,46 (€ 140,14)

Intercollegiaal overleg  (>15 minuten)

€ 71,88

Telefonisch of e-mailconsult (15 minuten)

€ 56,90 (€ 49,11)

Ik heb ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Contractvrij werken betekent dat de zorgverzekeraar geen invloed kan uitoefenen op de behandeling en op geen enkele wijze inzage heeft in uw dossier. Voor meer informatie: www.contractvrijepsycholoog.nl Op deze website is een overzicht te vinden van de vergoedingen per zorgverzekeraar in het geval van een behandeling door een contract-vrije psycholoog.

Een behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt het beste voor aanvang van de gesprekken contact opnemen met uw zorgverzekeraar om zeker te weten hoeveel u vergoed krijgt. De vergoeding verschilt namelijk er zorgverzekeraar en per polis. Met een restitutiepolis bent u vrij in uw keuze van psycholoog en krijgt u doorgaans een hogere vergoeding dan wanneer u een naturapolis heeft. De zorgverzekeraar verrekent uw vergoeding altijd eerst met uw eigen risico. In 2022 bedraagt het eigen risico in de zorg € 385 (of hoger, indien u dit hebt ingesteld).

In elk geval is een verwijsbrief van de huisarts nodig, gedateerd voor de datum van het intakegesprek. De huisarts mag alleen naar een GZ-psycholoog verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis volgens DSM-5. Niet alle stoornissen en problemen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

Aan het einde van elke maand ontvangt u een factuur, die u eerst zelf moet voldoen en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Indien na de intakefase in onderling overleg wordt besloten dat u beter op uw plek bent bij een andere of gespecialiseerde collega, wordt u gericht doorverwezen en ontvangt u een factuur voor het aantal consulten. Deze factuur kunt u eveneens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Uiteraard kunt u ervoor kiezen om in therapie te gaan zonder vergoeding door uw zorgverzekeraar,  bijvoorbeeld indien u geen diagnose in uw medisch dossier wenst of als uw werkgever de kosten betaalt. Ook als er geen sprake is van een DSM-5 diagnose worden de consulten niet vergoed vanuit de basisverzekering. Het is mogelijk dat de kosten wel door uw aanvullende verzekering worden gedekt; informeer hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor consulten zelfbetaler (m.i.v. 1-1-2023): particulier/bedrijf

Individueel behandelconsult (45 minuten)

€ 114,00 / € 140,00

Intakegesprek (60 minuten)

€ 152,00 / € 185,00

Ouder-, relatie-, gezinsgesprek (60 minuten)

€ 152,00 / € 185,00

Telefonisch consult (15 minuten)

€ 38,00 / € 48,00

Schriftelijke rapportage aan bedrijfs- of verzekeringsarts [1]    

€ 91,78 / € 91,78

Schriftelijke rapportage voor eigen gebruik

€ 228,00 / € 278,00

Aan het einde van iedere maand ontvangt u een factuur, die u binnen 2 weken dient te voldoen.  

In geval van afmelding van een afspraak

Indien u een afspraak 24 uur van te voren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. U kunt dag en nacht, ook in het weekend, inspreken: 06 – 88819006. Zonder annulering wordt € 40,00 bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.

Inzake betalingen van cliëntcontacten wordt verwezen naar de Algemene Betalingsvoorwaarden van het NIP, gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.


[1]  Conform NZa-tarief (2022). De factuur wordt verrekend met de desbetreffende arts.